1234

పోర్టబుల్ 11 పంక్తులు HIFU మెషిన్

  • ABS 3D HIFU

    ABS 3D HIFU

    ఫేస్ లిఫ్టింగ్, యాంటీ ముడతలు HIFU వ్యవస్థ కోసం తక్షణ ప్రభావం

    ముఖం మరియు శరీరానికి 8 గుళికలు