1234

పోర్టబుల్ 11 లైన్ల HIFU మెషిన్

  • 4D HIFU

    4D HIFU

    ఫేస్ లిఫ్టింగ్ కోసం తక్షణ ప్రభావం, యాంటీ రింక్ల్స్ HIFU సిస్టమ్

    ముఖం మరియు శరీరానికి 8 గుళికలు